BASIC

840,000đ
1 năm
 • Dung lượng 1 GB SSD
 • Băng thông 30 GB
 • Addon Domain 02
 • Sub Domain 15
 • Alias/Park Domains 15
 • MySQL Database 02

ADVANCED

3,120,000đ
1 năm
 • Dung lượng 2.5 GB SSD
 • Băng thông 60 GB
 • Addon Domain 04
 • Sub Domain 25
 • Alias/Park Domains 25
 • MySQL Database 05

PREMIUM

3,120,000đ
1 năm
 • Dung lượng 5 GB SSD
 • Băng thông 90 GB
 • Addon Domain 06
 • Sub Domain 40
 • Alias/Park Domains 40
 • MySQL Database 10

PROFESSIONAL

6,000,000đ
1 năm
 • Dung lượng 7 GB SSD
 • Băng thông 150 GB
 • Addon Domain 08
 • Sub Domain 60
 • Alias/Park Domains 60
 • MySQL Database 15