CLOUD VPS 1

Bắt đầu từ
179,000đ
1 tháng
 • CPU 1 vCores
 • RAM 1 RAM
 • SSD Storage 20 Gb
 • Backup Daily

CLOUD VPS 2

Bắt đầu từ
299,000đ
1 tháng
 • CPU 2 vCores
 • RAM 2 RAM
 • SSD Storage 30 Gb
 • Backup Daily

CLOUD VPS 3

Bắt đầu từ
639,000đ
1 tháng
 • CPU 4 vCores
 • RAM 4 RAM
 • SSD Storage 40 Gb
 • Backup Daily

CLOUD VPS 4

Bắt đầu từ
879,000đ
1 tháng
 • CPU 6 vCores
 • RAM 6 RAM
 • SSD Storage 60 Gb
 • Backup Daily

CLOUD VPS W8

Bắt đầu từ
2,000,000đ
1 tháng
 • CPU 4 vCores
 • RAM 16 RAM
 • SSD Storage 100 Gb